Od pane. Michael Weiner

From: Sir. Michel Weiner
Date: Sun Feb 10 2013 - 12:51:07 EST


Od pane. Michael Weiner
Harlesden, North West
LondÃn

VÃÅenà pÅÃtele.

Jà jsem pan Michael Weiner z Harlesden, North West London, tady v Anglii. Pracuji pro UBS Investment Bank londÃnskà poboÄky. PÃÅi vÃm z mà kancelÃÅe a jà mÃm nÃvrh, kterà bude mÃt obrovskà pÅÃnos pro nÃs oba. V mÃm oddÄlenÃ, je Älenem vÃkonnÃho vÃboru skupiny a Chief Risk Officer (Greater London Krajskà ÃÅad), jsem zjistil, opuÅtÄnà ÄÃstku ve vÃÅi 13,5 libry milionÅ Velkà britskà Pounds libry (TÅinÃct milionÅ pÄt set tisÃc Velkà britskà libra) v ÃÄtu, kterà patÅà k jednomu z naÅich zahraniÄnÃch zÃkaznÃkÅ Pozdnà Pan Don Shaw, kterà bohuÅel pÅiÅel o Åivot pÅi automobilovà nehodÄ, vÄetnÄ jeho manÅelky a jedinà dcera.

Volba VÃs kontaktovat se vzbudila z geografickà povahy, kde Åijete, obzvlÃÅtÄ vzhledem k citlivosti tÃto transakce. Banka ÃÅednÃci bylo ÄekÃnà na nÄkterà z pÅÃbuznÃch pÅijde pro toto tvrzenÃ, ale nikdo nemà dÄlat. Jà osobnÄ jsem byl neÃspÄÅnà pÅi rozmisÅovÃnà pÅÃbuznÃm po dobu ÄtyÅ let, mÃm usilovat o vÃÅ souhlas k vÃm jako dalÅà pÅÃbuznà / Bude pÅÃjemce na zemÅelÃho tohoto fondu tak, Åe vÃtÄÅek z tohoto ÃÄtu ocenÄn na 13,5 libry liber milionÅ EUR bude pÅevedeny na vÃÅ bankovnà ÃÄet jako dalÅà kin k pozdnà pan Don Shaw.

To bude vyplacena, nebo sdÃlenà v tÄchto procent, 60% pro mÄ a 40% na vÃs. MÃm zajiÅtÄnà veÅkerà nezbytnà prÃvnà dokumenty, kterà budou pouÅity pro zÃlohovÃnà toto tvrzenà jsme tvorby. VÅechno, co musÃte udÄlat, je vyplnit vaÅe jmÃna na dokumenty a legalizovat to u soudu dokÃzat, jste zde jako oprÃvnÄnà pÅÃjemce fondu.

VÅechny ÅÃdÃm nynà je vaÅe upÅÃmnà Co-operace, dÅvÄrnosti a Trust umoÅnit nÃs vidà tuto transakci prostÅednictvÃm. Jà vÃm zaruÄit, Åe to bude popraven za legitimnà uspoÅÃdÃnÃ, kterà bude chrÃnit vÃs z jakÃhokoli poruÅenà zÃkona. Chci, abyste pochopili, Åe jsem pracoval v tÃto bance uÅ 17 let, a jà jsem byl schopen zajistit vÅechny prÃvnà dokumenty, kterà vÃm zdÄdà tento fond.

ProsÃm, uveÄte mi nÃsledujÃcÃ: jak jsme pÃr dnà spustÃme ji projÃt, je to velmi URGENT PROSÃM.

1. Celà jmÃno
2. Direct Mobile Number
3. Kontaktnà adresa
4. Datum narozenÃ
5. Rod

S proÅla metodickà vyhledÃvÃnÃ, rozhodl jsem se VÃs kontaktovat doufat, Åe vÃs najdou tento obchod zajÃmavÃ. ProsÃm o VaÅe potvrzenà tÃto zprÃvy a naznaÄuje vÃÅ zÃjem budu vÃm poskytne vÃce informacÃ. Endeavor dejte mi vÄdÄt vaÅe rozhodnutà co nejdÅÃve.

S pozdravem,
Sir. Michael Weiner
Telefon: +447024069184
********AVISO LEGAL**********
Este mensaje es privado y confidencial, està dirigido exclusivamente al uso del correo institucional. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe abstenerse de distribuirlo, copiarlo o usarlo en cualquier sentido.
èº{.nÇ+‰·Ÿ®‰­†+%ŠËlzwm…ébëæìr¸›zX§»®w¥Š{ayºÊÚë,j­¢f£¢·hš‹àz¹®w¥¢¸ ¢·¦j:+v‰¨ŠwèjØm¶Ÿÿ¾«‘êçzZ+ƒùšŽŠÝj"ú!¶iO•æ¬z·švØ^¶m§ÿðà nÆàþY&—