[PATCH] pcm551.c: use pci_ids.h defines

From: H Hartley Sweeten
Date: Fri May 21 2010 - 19:24:14 EST


Move the DEVICE id to pci_ids.h and then use the VENDOR/DEVICE ids provided
in pci_ids.h instead of creating local ids.

Signed-off-by: H Hartley Sweeten <hsweeten@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Cc: David Woodhouse <dwmw2@xxxxxxxxxxxxx>
Cc: Jesse Barnes <jbarnes@xxxxxxxxxxxxxxxx>

---

diff --git a/drivers/mtd/devices/pmc551.c b/drivers/mtd/devices/pmc551.c
index fc8ea0a..f648e2b 100644
--- a/drivers/mtd/devices/pmc551.c
+++ b/drivers/mtd/devices/pmc551.c
@@ -697,8 +697,8 @@ static int __init init_pmc551(void)
*/
for (;;) {

- if ((PCI_Device = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_V3_SEMI,
- PCI_DEVICE_ID_V3_SEMI_V370PDC,
+ if ((PCI_Device = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_V3,
+ PCI_DEVICE_ID_V3_V370PDC,
PCI_Device)) == NULL) {
break;
}
diff --git a/include/linux/mtd/pmc551.h b/include/linux/mtd/pmc551.h
index 27ad40a..bc68a9d 100644
--- a/include/linux/mtd/pmc551.h
+++ b/include/linux/mtd/pmc551.h
@@ -41,18 +41,6 @@ static int pmc551_read(struct mtd_info *, loff_t, size_t, size_t *, u_char *);
static int pmc551_write(struct mtd_info *, loff_t, size_t, size_t *, const u_char *);


-/*
- * Define the PCI ID's if the kernel doesn't define them for us
- */
-#ifndef PCI_VENDOR_ID_V3_SEMI
-#define PCI_VENDOR_ID_V3_SEMI 0x11b0
-#endif
-
-#ifndef PCI_DEVICE_ID_V3_SEMI_V370PDC
-#define PCI_DEVICE_ID_V3_SEMI_V370PDC 0x0200
-#endif
-
-
#define PMC551_PCI_MEM_MAP0 0x50
#define PMC551_PCI_MEM_MAP1 0x54
#define PMC551_PCI_MEM_MAP_MAP_ADDR_MASK 0x3ff00000
diff --git a/include/linux/pci_ids.h b/include/linux/pci_ids.h
index 9f688d2..3987d96 100644
--- a/include/linux/pci_ids.h
+++ b/include/linux/pci_ids.h
@@ -1565,6 +1565,7 @@
#define PCI_VENDOR_ID_V3 0x11b0
#define PCI_DEVICE_ID_V3_V960 0x0001
#define PCI_DEVICE_ID_V3_V351 0x0002
+#define PCI_DEVICE_ID_V3_V370PDC 0x0200

#define PCI_VENDOR_ID_ATT 0x11c1
#define PCI_DEVICE_ID_ATT_VENUS_MODEM 0x480
N‹§²æìr¸›yúèšØb²X¬¶ÇvØ^–)Þ{.nÇ+‰·¥Š{±‘êçzX§¶›¡Ü}©ž²ÆzÚ&j:+v‰¨¾«‘êçzZ+€Ê+zf£¢·hšˆ§~†­†Ûiÿûàz¹®w¥¢¸?™¨è­Ú&¢)ßf”ù^jÇy§m…á@A«a¶Úÿ 0¶ìh®å’i