administrativnà ZprÃva

From: Univerzita Karlova KAM
Date: Tue Sep 11 2012 - 16:48:43 EST
--
VÃÅenà Web-Mail Majitel ÃÄtu:
Â
To mà pÅijÃt do naÅeho upozornÄnÃ, Åe vaÅe e-mailovà neproÅla ovÄÅovacà / Update proces, kterà jsme v souÄasnà dobÄ pracuje na. V souÄasnà dobÄ modernizace naÅà databÃzi a e-mailovà ÃÄet centrum, a tÃm odstranÄnà vÅech starà web mail a e-mailovà ÃÄet vytvoÅit vÃce prostoru pro novà ÃÄty.

Chcete-li zabrÃnit tomu, aby ÃÄet od uzavÅenà budete muset aktualizovat tak, Åe budeme vÄdÄt, Åe je to v souÄasnà dobÄ pouÅÃvà ÃÄet. Chcete-li dokonÄit svÅj ÃÄet re-potvrzenÃ, musÃte odpovÄdÄt na tento e-mail okamÅitÄ a zadejte svoje pÅihlaÅovacà Ãdaje, jak poÅaduje nÃÅe.

***********************************************
Email uÅivatelskà jmÃno: ........ .....
EMAIL Heslo: ...............
Datum narozenÃ: ...............
ZemÄ nebo ÃzemÃ: ........
************************************************

**** DÅLEÅITÃ:
Â
Tato aktualizace je povinnà v dÅsledku naÅich nedÃvnÃch serveru zmÄnÃ. Pokud se vÃm nepodaÅà aktualizovat svou e-mailovou adresu, budete brzy moci pÅijÃmat / odesÃlat mails.Also VÃÅ e-mail nebude vybavena nejnovÄjÅà anti-virus systÃm na naÅich novÃch servers.This bude vaÅe e-mailovà a PC nÃchylnà k ÃtokÅm virÅ zinternet.
Â

 OmlouvÃme se za vzniklà potÃÅe.
ÂÂ Webmail ÃÄtu Upgrader "
************************************************** ******************************************
 To je administrativnà ZprÃva z Univerzita Karlova KAM a obsah musà bÃt povaÅovÃny za dÅvÄrnà za vÅech okolnostÃ
 ************************************************** ****************************************
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/