Dr Kevin Brown

From: Dr Kevin Brown
Date: Tue Nov 03 2009 - 14:05:55 EST


Drogi Przyjacielu,

How are you today i swojej rodziny? Mam nadziejÄ, Åe dobrze, jestem Dr Kevin Brown. Od Haledon, North West London, tutaj w Anglii. PracujÄ dla Natwest Bank Corporation w Londynie. PiszÄ do was z mojego biura, ktÃre bÄdzie bardzo korzystne dla nas obu. W moim departamencie, jako asystent (Greater London Regional Office, odkryÅem opuszczonej sumÄ 12,5 milionÃw dolarÃw USA dolary (dwanaÅcie million piÄÄ hundred thousand nas dolarÃw) na koncie naleÅÄcym do jednego z naszych zagranicznych klientÃw Late Pan Thompson Morrison amerykaÅskiego obywatela, ktÃry niestety straciÅ Åycie w katastrofie samolotu Alaska Airlines Flight 261, ktÃry rozbiÅ siÄ 31 stycznia 2000, w tym jego Åona i cÃrka tylko.

WybÃr skontaktowaÄ siÄ budzi z charakter geograficzny, gdzie mieszkasz, szczegÃlnie ze wzglÄdu na wraÅliwoÅÄ transakcji i poufnoÅÄ w niniejszym dokumencie. Teraz nasz bank zostaÅ czeka na ktÃrykolwiek z krewnymi, aby kto siÄ w roszczenia, ale nikt nie zrobiÅ. Ja osobiÅcie nie zostaÅy uwzglÄdnione w odnalezieniu krewnych do 2 lat teraz szukam Twojej zgody, aby zaprezentowaÄ PaÅstwu jak najbliÅszych krewnych / Czy beneficjent zmarÅego tak, Åe wpÅywy z tego konta wyceniono na 12,5 mln dolarÃw moÅe byÄ wypÅacona do Ciebie.

To bÄdzie wypÅacana lub wspÃlne w tych procentÃw, 60% dla mnie i 40% dla Ciebie. Mam zapewnione wszelkie niezbÄdne dokumenty prawne, ktÃre mogÄ byÄ wykorzystane do kopii zapasowej tego twierdzenia czynimy. All I need zrobiÄ, to wypeÅniÄ swoje nazwiska do dokumentÃw i zalegalizowaÄ go w sÄdzie, by udowodniÄ Ci za prawowitego beneficjenta. All I wymagajÄ teraz jest uczciwy wspÃÅpracy, poufnoÅci i zaufania w celu umoÅliwienia nas widzi tej transakcji poprzez. GwarantujÄ, Åe bÄdzie to realizowane na podstawie uzasadnionego rozwiÄzania, ktÃre chroniÄ od wszelkich przypadkÃw naruszenia prawa. ProszÄ dostarczyÄ mi nastÄpujÄce: jak mamy 7 dni, aby go uruchomiÄ poprzez. To jest bardzo pilne PLEASE.

1. PeÅny: ImiÄ i nazwisko:
2. Twoje: Numer telefonu:
3. TwÃj Adres do korespondencji:
4. Wiek:
5.Core Praca / ZawÃd:
6.sex:

Po przejÅciu przez metodyczne wyszukiwania, postanowiÅem skontaktowaÄ siÄ z TobÄ w nadziei, Åe znajdÄ PaÅstwo to interesujÄcy projekt. Prosimy o potwierdzenie tej wiadomoÅci ze wskazaniem, ktÃre ciÄ interesujÄ, bÄdÄ przedstawiÄ PaÅstwu wiÄcej informacji. StarajÄ siÄ daÄ mi znaÄ swojej decyzji zamiast trzymaÄ mnie czeka.

Z pozdrowieniami,
Dr Kevin Brown

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/