Birini Bul

From: birini_bul
Date: Sat Jun 18 2005 - 17:38:12 EST


http://www.birinibul.com/?up=213

Birinibul.com nedir?
Çalýþan, kariyerine önem veren ve iþ hayatýnýn zorluklarý ile
uðraþýrken bir sevgiliye zaman ayýramayan, yetiþkin kadýnlarý ve erkekleri
buluþturmak için kurulmuþ bir sitedir.
Birinibul.com'da, eðiliminize ve isteklerinize uygun üyeleri arayýp
bulabilir ve onlar ile mesajlaþabilirsiniz. Üye olma sýrasýnda,
adýnýz, adresiniz, telefonunuz gibi size özel hiçbir bilgiyi vermeniz
gerekmiyor. Sadece özelliklerinizi ve aradýðýnýz özellikleri girerek 1
dakika içinde siz de bize katýlabilirsiniz.

http://www.birinibul.com/?up=213-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/